woensdag 10 oktober 2018

Bal: Besluit Activiteiten Leefomgeving

Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html vind je het Bal. Dat hele besluit vind ik maar raar... ik vind er geen bal aan....

Artikel 3.4 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het aanwezig hebben van een stookinstallatie met een nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ik zou denken dat het voorhanden hebben van een stookinstallatie geen probleem is, pas als je gebruik maakt van een stookinstallatie zou ik denken dat er milieubelasting is. Trouwens als ik een auto voor de deur heb... is die automotor ook een stookinstallatie?

Artikel 3.7 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een natte koeltoren. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ik zou denken dat het voorhanden hebben van een stookinstallatie of een koeltoren hetzelfde zou zijn. Maar bij een koeltoren gaat het om exploitatie en bij een stookinstallatie gaat het om het voor handen hebben.

Artikel 3.9 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het omzetten van elektrische energie in elektromagnetische stralingsenergie, als het elektrisch vermogen groter is dan 4 kW. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Toch eens mijn wifi-modem bekijken want wellicht is dat omzetten een milieubelastende activiteit.

Artikel 3.11 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ligt het aan mij, of zijn de milieubelastende activiteiten eigenlijk gewoon installaties?

Artikel 3.15 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het aanwezig hebben van een koelinstallatie met meer dan:
a. 10 kg kooldioxide;
b. 5 kg koolwaterstoffen; of
c. 10 kg ammoniak.
2. Onder de aanwijzing valt niet het aanwezig hebben van een koelinstallatie met:
a. een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PbEU 2014, L 150); of
b. een gereguleerde stof als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEU 2009, L 286). (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)

Het aanwezig hebben van een koelinstallatie met een bepaald koelmiddel is milieubelastend. Waarom zou een koelinstallatie met de ene stof wel een milieubelastend worden genoemd en met de andere niet? CFK's zijn toch juist wel milieubelastend?

Artikel 3.18 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het aanleggen van een bodemenergiesysteem; en
b. het gebruiken van een bodemenergiesysteem.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Opvallend dat het aanleggen van een bodemenergiesysteem is aangewezen als milieubelastend, want de aanleg van al die andere installaties is dat dus niet??

Artikel 3.21 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het opslaan van giftige, bijtende, brandbare of oxiderende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2 in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l;
b. het opslaan van verstikkende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2 in een opslagtank met een inhoud van meer dan 300 l; en
c. het opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l.  (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus niet om het aanleggen of voorhanden hebben van een gastank, maar om het opslaan van een bepaald gas in een bepaalde hoeveelheid.

Artikel 3.24 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van:
a. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3;
b. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.1;
c. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2;
d. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1;
e. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8;
f. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen;
g. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3; bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening;
h. oliën of vetten; of
i. pekel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus niet om het aanleggen of voorhanden hebben van een opslagtank of verpakking, maar om het opslaan van een bepaalde stof in een bepaalde hoeveelheid.


Artikel 3.30 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.
2. Onder de aanwijzing valt niet het opslaan, herverpakken of bewerken van:
a. minder dan 200 kg in totaal van vuurwerk van categorie F1 en fop- en schertsvuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit;
b. minder dan 25 kg vuurwerk van categorie F2 en F3; of
c. vuurwerk dat door de krijgsmacht, de politie of de brandweer wordt gebruikt voor instructiedoeleinden.
3. Onder de aanwijzing valt ook niet het voor het vervoer van goederen, bedoeld in paragraaf 3.8.6, opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.
4. Voor het bepalen van het gewicht wordt uitgegaan van het vuurwerk met omhulsel en verpakking, maar zonder de transportverpakking, bedoeld in de ADR. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus om het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en dergelijke, vanaf bepaalde hoeveelheden en klasses.

Artikel 3.33 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1.
2. Onder de aanwijzing valt niet:
a. een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.11.4;
b. het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, bedoeld in paragraaf 3.2.10; en
c. het voor het vervoer van goederen opslaan van stoffen, bedoeld in paragraaf 3.8.6, voor zover het gaat om ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Het valt mij op dat herverpakken en bewerken van vuurwerk wel milieubelastend is, maar bij ontplofbare stoffen is dat niet? Vreemd...

Artikel 3.36 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan van meer dan:
a. 250.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 1.2 of 1.3 van PGS 7;
b. 50.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7; of
c. 50 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 3 of 4 van PGS 7. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus vaste mest is bij bepaalde hoeveelheden en meststoffengroep milieubelastend.

Artikel 3.39 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen de volgende activiteiten met bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als die worden verricht voorafgaand aan de inzameling of afgifte van die afvalstoffen:
a. het opslaan van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie;
b. het opslaan van meer dan 45 m3 bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie;
c. het scheiden van de onder a of b bedoelde afvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie;
d. het op de locatie van productie mengen van afvalstoffen met afvalstoffen die vallen onder een andere categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage II, als het gescheiden houden en gescheiden afgeven gelet op de hoeveelheden en de manier van vrijkomen van deze afvalstoffen en de kosten van het gescheiden houden en gescheiden afgeven op grond van het Landelijk afvalbeheerplan kan worden gevergd;
e. het mengen van afvalstoffen met afvalstoffen die vallen onder een andere categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage II op een andere locatie dan de locatie van productie;
f. het mengen van afvalstoffen met andere stoffen dan afvalstoffen; en
g. het verdichten van gevaarlijk afval.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Bijzondere lijst. Je zou verwachten dat in het kader van deregulering deze opsomming eenvoudiger had gemogen. Want is 50 ton gevaarlijk afval meer of minder dan 45 m3?

Artikel 3.41 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een zelfstandige afvalwaterzuivering, anders dan een zuiveringtechnisch werk, voor het zuiveren van afvalwater dat niet afkomstig is van een vuilwaterriool; en
c. het anders dan in een zuiveringtechnisch werk zuiveren van afgegeven of ingezameld afvalwater dat niet afkomstig is van een vuilwaterriool. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus niet het voorhanden hebben van en ippc-installatie, maar het exploiteren ervan, maar wat is en zelfstandige afvalwaterzuivering? Als ze steeds vragen: 'mogen wij dit water zuiveren?' en niet zelfstandig zijn is het dan niet milieubelastend?

Artikel 3.44 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak van stoffen, voorwerpen of producten met organische oplosmiddelen, bedoeld in categorie 6.7 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Lekker duidelijke regelgeving...

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd. Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen nu ingewikkeld en onduidelijk. Door regels te vereenvoudigen en samen te voegen is het bijvoorbeeld straks makkelijker om bouwprojecten te starten en om vergunningaanvragen te beoordelen. (https://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Omgevingswet)

Dus artikel 3.44 zal momenteel nog moeilijker zijn geformuleerd?
En waar doelt het artikel eigenlijk op? Als ik met groene zeep mijn tuinmeubelset schoonmaak, is dat dan een milieubelastende activiteit?

Artikel 3.47 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag, bedoeld in categorie 6.9 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Lekker duidelijke regelgeving... die a en b had toch samengevoegd kunnen worden? Of is er later een verwijzing naar de twee verschillende soorten?

Artikel 3.50 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een Seveso-inrichting, als een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn aanwezig is of mag zijn of kan ontstaan bij verlies van controle over de processen, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, of deel 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Okee, dus de term inrichting wordt vervangen door milieubelastende activiteit en vervolgens wordt gesteld dat het exploiteren van een inrichting een milieubelastende activiteit is???

Artikel 3.54 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
De aanwijzing wat een milieubelastende activiteit is omvat ook andere activiteiten die al zijn aangewezen als milieubelastende activiteit? Wat is daar de meerwaarde van? Ik neem ook aan dat het stoken in een ippc-installatie een milieubelastende activiteit is zoals bedoeld in artikel 3.7?

Artikel 3.57 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie en gas, bedoeld in categorie 1.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Okee, dus de term inrichting wordt vervangen door milieubelastende activiteit en vervolgens wordt gesteld dat het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van olie een milieubelastende activiteit is??? Het onderdeel heet ook nog eens: 'Raffinaderij'!?

Artikel 3.60 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cokes, bedoeld in categorie 1.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het gaat dus niet om het maken van cokes, maar om het exploiteren van een ippc-installatie ervoor?

Artikel 3.63 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen, bedoeld in categorie 1.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen;
c. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het briketteren of walsen van steenkool of bruinkool; en
d. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van steenkoolproducten of vaste rookvrije brandstof.
2. De aanwijzing omvat ook milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Geen idee wat dit is, maakt dit exploitatie van mijn barbecue een milieubelastende activiteit?

Artikel 3.66 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het roosten of sinteren van ertsen, bedoeld in categorie 2.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van ijzer of staal, bedoeld in categorie 2.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van ijzer of staal;
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, bedoeld in categorie 2.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
e. het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen, bedoeld in categorie 2.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
f. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen; en
g. het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen, het smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non-ferrometalen, bedoeld in categorie 2.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Volgens mij is het exploiteren van een ippc-installatie milieubelastend.

Artikel 3.69 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide, bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide;
c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van asbest of het maken van asbestproducten, bedoeld in categorie 3.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels, bedoeld in categorie 3.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
e. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels;
f. het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles, bedoeld in categorie 3.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
g. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles; en
h. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering, bedoeld in categorie 6.8 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit zal denk ik gaan om grote fabrieken. Arikel 3.69 lid 1 sub c gaat over asbest!? Ik dacht dat asbest niet meer gewonnen of gemaakt mocht worden. Blijkbaar staat de Nederlandse wetgeving dat nog steeds toe? Vreemd...

Artikel 3.72 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van organisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van anorganisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, bedoeld in categorie 4.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van producten voor gewasbescherming of van biociden, bedoeld in categorie 4.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
e. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van farmaceutische producten, bedoeld in categorie 4.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
f. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van explosieven, bedoeld in categorie 4.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit zal denk ik ook gaan om grote fabrieken.

Artikel 3.75 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van papierstof, papierpulp, papier, karton, of oriented strand board, spaanplaat of vezelplaat van hout, bedoeld in categorie 6.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het voorbehandelen of het verven van textielvezels of textiel, bedoeld in categorie 6.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit zal denk ik ook gaan om grote fabrieken.

Artikel 3.78 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het ondergronds opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Hoe wijkt dit af van artikel 3.39? Ik mis categorie 5.2??

Artikel 3.81 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor de destructie of het verwerken van kadavers of dierlijk afval, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat zouden andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen kunnen zijn? Het gaat dus niet om milieubelastende activiteiten op dezelfde locatie, maar ook nog om een functioneel ondersteunende rol?

Artikel 3.84 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het storten van afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een stortplaats; en
c. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen in een winningsafvalvoorziening.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Is dit nog een afvalartikel? Hadden ze de afvalactiviteiten niet bij elkaar kunnen zetten?

Artikel 3.87 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of het nuttig toepassen van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in categorie 5.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) Is dit nog een afvalartikel? Hadden ze de afvalactiviteiten niet bij elkaar kunnen zetten?

Artikel 3.90 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke meststoffen per jaar op een andere locatie dan de locatie van productie.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Is de ene milieubelastende installatie voor het behandelen van meststoffen niet, maar een andere milieubelastende installatie wel een milieubelastende activiteit? Waarom?

Artikel 3.93 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bewerken van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening.  (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het bewerken van drinkwater is niet echt iets waar ik me iets bij kan voorstellen. Zou dat zoiets zin als water oppompen en filteren en het in een drinkwaterleiding pompen?

Artikel 3.97 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas in een gasdrukregelstation of gasdrukmeetstation:
a. met een ontwerpcapaciteit van ten minste 10 Nm3/u en een werkdruk aan de inlaatzijde van ten minste 1.600 kPa; of
b. met een ontwerpcapaciteit van ten minste 650 Nm3/u en een werkdruk aan de inlaatzijde van ten minste 10 kPa.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom zou het regelen van aardgasdruk lager dan 1.600 kPa of minder dan 10 Nm3/u minder milieubelastend zijn?

Artikel 3.101 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een buisleiding voor:
a. aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa;
b. andere brandbare stoffen dan aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa;
c. giftige stoffen; of
d. kooldioxide, zuurstof of stikstof, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.
2. De aanwijzing omvat ook de voorzieningen die bij de buisleiding horen, met uitzondering van een verpompingsstation of compressorstation waarop paragraaf 3.3.1 van toepassing is.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Hoe exploiteer je een buisleiding?  Welke voorzieningen horen bi de buisleiding? Is het meten of regelen van de aardgasdruk niet een voorziening die bij de buisleiding hoort? Waarom zou een leiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof milieubelastend zijn? Die gassen zitten toch ook in de lucht?

Artikel 3.103 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé, bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies, als het oppervlak van metalen wordt behandeld;
b. het verwerken van metalen door smelten, legeren, gieten, walsen, trekken, klinken of smeden met hamers;
c. het op metaal aanbrengen van anorganische deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal;
d. het behandelen van het oppervlak van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé;
e. het harden en gloeien van metalen en het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak; en
f. het maken van producten van metaal.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom zijn deze metaalactiviteiten niet bi artikel 3.66 vermeld? Waarom moet dat zo verspreid door het Bal worden? Het maken van producten van metaal? Zou dat zijn als ik een meccano-set in elkaar schroef? Valt reparatie ook onder het maken van prodcten?

Artikel 3.105 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.103, voor zover het gaat om:
a. het smelten, met inbegrip van het legeren, of het gieten van non-ferrometalen, anders dan:
1°. aluminium en legeringen van aluminium met lood, zink, tin, koper, nikkel, ten hoogste 19% silicium, ten hoogste 1% mangaan, ten hoogste 5,5% magnesium, ten hoogste 1,5% ijzer, ten hoogste 1% titanium of ten hoogste 1% chroom;
2°. koper en legeringen van koper met lood, zink, tin, aluminium, nikkel, ten hoogste 5% silicium, ten hoogste 13% mangaan, ten hoogste 6% ijzer of ten hoogste 0,1% fosfor;
3°. lood, zink, tin en legeringen van deze metalen met nikkel; of
4°. goud, zilver, platina en legeringen met ten minste 30% van deze metalen tot ten hoogste 500 kg/jaar;
...
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wacht even, er is vergunningplicht bij deze metaalactiviteiten afhankelik van de samenstelling? Wat als er zoveel % meer of minder inzit? Is er dan geen vergunningplicht? Of als e meer dan 500 kg per jaar goud, zilver, platina en legeringen ervan maakt? Is er dan ook geen verguningplicht?

Artikel 3.111 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van keramische producten door verhitting, bedoeld in categorie 3.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het maken van producten van glas, met een oven met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW;
c. het maken van keramische producten door verhitting, met een oven met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW;
d. het maken van asfalt of asfaltproducten;
e. het winnen van steen, mergel, zand, grind of kalk;
f. het breken, malen, zeven en drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan;
g. het maken van kalkzandsteen of cellenbeton; en
h. het maken van betonmortel of producten van betonmortel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom zijn het maken van keramische producten niet bij elkaar gezet? Waarom is bij steen, net zoals bij mergel, zand, grind of kalk het winnen milieubelastend, terwijl het breken, malen en drogen dat niet is? Waarom is het maken van producten van beonmortel wel een milieubelastende activiteit, maar het maken van producten van cellenbeton niet?

Artikel 3.118 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het maken van elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen;
b. het vullen van spuitbussen met drijfgassen;
c. het maken van vloeibare biobrandstof;
d. het maken van vloeibare gassen uit de buitenlucht; en
e. het maken van schoonmaakmiddelen of cosmetica.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met e, functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze alleen worden verricht:
a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
b. voor educatieve doelen; of
c. bij een laboratorium.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus als ik een bedrijf begin voor het maken schoonmaakmiddelen of iets dergelijks kan ik dat het beste in een woning of laboratorium doen, want dan is het niet milieubelastend. Het lijkt mij vreemd. Volgens mij zou niet de locatie, maar de aard en omvang bepalend moeten zijn of iets milieubelastend is.

Artikel 3.122 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het looien van huiden, bedoeld in categorie 6.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het conserveren van hout en houtproducten met chemische stoffen, bedoeld in categorie 6.10 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
c. het maken van papierstof, papierpulp, papier of karton;
d. het ontharen en looien van huiden;
e. het conserveren van hout of houtproducten met chemische stoffen;
f. het coaten van planten of delen van planten; en
g. het maken van producten van papier, karton, hout, textiel of leer.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met g, functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder c tot en met g, als deze alleen worden verricht:
a. tijdens het verrichten van een bouwactiviteit of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een weg;
b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
c. voor educatieve doelen;
d. als onderdeel van bosbouw of natuurbeheer; of
e. tijdens het maken, onderhouden, repareren en behandelen van de scheepshuid van schepen, bedoeld in paragraaf 3.4.11.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het conserveren van hout of houtproducten zonder chemische stoffen of als ik dat aan huis doe, dan is het dus niet milieubelastend?

Artikel 3.128 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het slachten, bewerken of verwerken van dierlijke of plantaardige grondstoffen voor het maken van levensmiddelen of voeder of het bewerken en verwerken van alleen melk, bedoeld in categorie 6.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
b. het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren per week;
c. het maken en bewerken van dierlijke of plantaardige oliën of vetten;
d. het maken en bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren; en
e. het met een stookinstallatie met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW maken van:
1°. zetmeel of suiker;
2°. vismeel of visolie; of
3°. levensmiddelen of voeder.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus het slachten van minder dan 10.000 kg/week is geen milieubelastende activiteit?
Zou het bewerken van olie en vet voor biobrandstof ook vallen onder artikel 3.118?
Wat als iemand zet- of vismeel maakt met meerdere stookinstallaties van elk minder dan 130kW?

Artikel 3.134 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé, bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies, als het oppervlak van kunststoffen wordt behandeld;
b. het blazen, expanderen en schuimen van kunststof met een blaasmiddel anders dan lucht, kooldioxide of stikstof;
c. het verwerken van elastomeren;
d. het verwerken van polyesterhars, waarbij meer dan 1 kg organisch peroxide aanwezig is; en
e. het maken van producten van kunststof.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met e, functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met e, als deze alleen worden verricht:
a. tijdens het verrichten van een bouwactiviteit of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een weg;
b. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
c. voor educatieve doelen; of
d. tijdens het maken, onderhouden, repareren en behandelen van de scheepshuid van schepen, bedoeld in paragraaf 3.4.11.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Elastomeren maken valt onder artikel 3.118 en het verwerken valt onder 3.134.  Waarom zo verspreid in dit besluit?  Wat als je polyesterhars maakt en er is meer dan 1 kg peroxide aanwezig in het gebouw? Dan is het milieubelastend? Het maken van kunststofproducten aan huis is niet milieubelastend? De uitzondering met schepen had ik niet eerder gezien, dus die uitzondering is er bij metaalbewerking niet?

Artikel 3.140 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bedrukken van materialen met zeefdruk, vellenoffset, rotatieoffset, illustratiediepdruk of flexografie.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat bedrukken functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing valt niet het bedrukken van materialen met zeefdruk, vellenoffset, rotatieoffset, illustratiediepdruk of flexografie alleen:
a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis; of
b. voor educatieve doelen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom is zeefdruk en flexografie wel een milieubelastende activiteit in een bedrijfsgebouw, maar niet in een huishouden? Of iets nu in een garage aan huis of een losse garage wordt gedaan maakt toch niet uit?

Artikel 3.144 (aanwijzing milieubelastende activiteiten) 
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het maken van schepen;
b. het onderhouden, repareren en schoonmaken van schepen als dat geheel of gedeeltelijk op de wal gebeurt; en
c. het behandelen van de scheepshuid van schepen om te voorkomen dat organismen zich onder het wateroppervlak daaraan vasthechten.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat maken, onderhouden, repareren, schoonmaken of behandelen functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met c, als deze alleen worden verricht bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wie maakt schepen aan huis? En als ik een schip op de wal ga poetsen, vegen of stofzuigen? Is dat anders dan bij een auto?

Artikel 3.148 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het maken van materialen, eindproducten of halffabrikaten met:
a. een stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan
400 kW;
b. een koelinstallatie met meer dan 300 kg koudemiddel; of
c. een oplosmiddeleninstallatie.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat maken functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing valt niet een activiteit die is aangewezen in paragraaf 3.4.4 tot en met 3.4.11.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Het maken van materialen, eindproducten of halffabrikaten?? Dat is toch altijd?Als je iets maakt met een stook-, koel- of oplosmiddeleninstallatie ben je milieubelastend? Waarom zou de milieubelasting van een koelsysteem van 250 kg koudemiddel minder erg zijn?

Artikel 3.152 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het demonteren van ingezamelde of afgegeven autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Had ik al gezegd dat afvalactiviteiten verspreid door het besluit lijkt te staan?

Artikel 3.156 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbereiden voor hergebruik van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen.
...
Artikel 3.159 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven rubberafval of kunststofafval voor verdere recycling. 
...
Artikel 3.163 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven metaalafval voor verdere recycling.
...
Artikel 3.167 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven papierafval, kartonafval, textielafval, glasafval, puinafval of houtafval, voor verdere recycling.
...
Artikel 3.170 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid aan particuliere huishoudens om grove huishoudelijke afvalstoffen af te geven op een daarvoor ingerichte locatie.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat als de locatie niet daarvoor is ingericht? Is bij die andere activiteiten de locatie niet ingericht?

Artikel 3.173 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk.
...
Artikel 3.178 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
...
Artikel 3.182 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
...
Artikel 3.184 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen  het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Verbranden, op de bodem brengen of verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is milieubelastend. Logisch...

Artikel 3.200 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het houden van pluimvee of varkens, bedoeld in categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
b. het houden van landbouwhuisdieren.
2. Onder de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder b, valt niet het houden van ten hoogste:
a. 10 stuks rundvee die als landbouwhuisdieren worden gehouden;
b. 15 varkens die als landbouwhuisdieren worden gehouden;
c. 350 kippen die als landbouwhuisdieren worden gehouden; en
d. 25 overige landbouwhuisdieren, met uitzondering van pelsdieren.
3. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, functioneel ondersteunen.
4. Onder de aanwijzing valt niet het houden van landbouwhuisdieren alleen:
a. voor natuurbeheer of beheer van de openbare ruimte;
b. voor educatieve doeleinden; of
c. bij onderzoeksinstellingen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus houden als landbouwhuisdier is milieubelastend?

Artikel 3.205 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het telen van gewassen in kassen.
...
Artikel 3.208 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het telen van gewassen in de openlucht; en
b. het behandelen van gewassen direct voor of na de teelt.
...
Artikel 3.211 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het telen van gewassen in een gebouw, anders dan een kas.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom worden deze activiteiten zo verspreid over verschillende artikelen?

Artikel 3.215 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor agrarisch loonwerk:
a. opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat is agrarisch loonwerk? Is een koe of een zakaardappelen agrarisch loon?
Als je onderhoud, reparatie of schoonmaak op de plek van het loonwerk uitvoert is het dan niet milieubelastend?

Artikel 3.218 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor derden of voor verhuur onderhouden en repareren van werktuigen of apparatuur voor agrarische activiteiten. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Voor eigen gebruik onderhouden/repareren van werktuigen voor agrarische activiteiten of werktuigen die voor niet-agrarische activiteiten is dus geen milieubelastende activiteit?

Artikel 3.221 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het kweken van consumptievis;
b. het kweken van ongewervelde waterdieren; en
c. het telen van waterplanten.
...
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste
lid, onder a tot en met c, als die alleen worden verricht:
a. in een oppervlaktewaterlichaam;
b. voor educatieve doelen;
c. bij onderzoeksinstellingen;
d. voor sportdoeleinden of recreatiedoeleinden; of
e. bij detailhandel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom staat dit niet bij het houden van dieren of telen van gewassen? Welke sport of recreatie is er voor het kweken van vis of waterdieren of -planten?

Artikel 3.225 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het behandelen van dierlijke meststoffen en het vergisten van plantaardig materiaal.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waarom staat dit niet bij het houden van dieren?

Artikel 3.229 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of installatiewerkzaamheden:
a. opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van die werkzaamheden; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van die werkzaamheden.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus als je bij je opslag maar bouw-/of onderhoudswerkzaamheden

Artikel 3.232 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het chemisch reinigen van textiel.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Is chemisch reinigen met wasmiddel? Dus worden de wasserette's bedoeld? En als ik dat thuis doe?

Artikel 3.235 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een rekencentrum of datacentrum waar ondersteuning wordt gegeven voor dataverkeer of dataopslag.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Op school is een rekencentrum? En mijn computer heeft een datacentrum? Wat zouden ze bedoelen?

Artikel 3.239 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een crematorium. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)

Artikel 3.242 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verrichten in een of meer laboratoria van:
a. wetenschappelijk onderzoek;
b. praktica voor middelbaar en hoger onderwijs;
c. medisch onderzoek;
d. productontwikkeling; of
e. fysische, chemische of biologische analyses.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus een laboratorium voor analyses? Dat is toch juist een laboratorium? Is dat een pleonasme of tautologie?

Artikel 3.246 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Waar zouden die organismen gebruikt worden?

Artikel 3.250 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor onderhoud van de openbare ruimte:
a. opslaan van stoffen op een andere locatie dan die openbare ruimte;
en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan die openbare ruimte.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus onderhoud/schoonmaken in de openbare ruimte is niet milieubelastend, maar als het op privé-terrein is wel milieubelastend?

Artikel 3.253 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor derden of voor verhuur onderhouden en repareren van werktuigen met een verbrandingsmotor.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dit is toch hetzelfde als 3.218? Wat maakt het uit waar ze worden gebruikt? Ik zie ook geen uitzondering voor agrarische activiteiten?

Artikel 3.256 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een instelling voor het verlenen van medisch specialistische zorg.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus algemene medische zorg is niet milieubelastend, maar specialistische zorg wel?

Artikel 3.259 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Iedereen oefent toch weleens het blussen van branden?

Artikel 3.263 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een tandartspraktijk.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Is bij dat exploiteren de verhuurder of de holding of de receptioniste of tandarts degene die verantwoordelijk is?

Artikel 3.265 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor hulpverlening aan gestrande automobilisten:
a. opslaan van stoffen; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Dus de ANWB is ook een milieubelastende activiteit?

Artikel 3.268 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voor handelsdoeleinden of voor vervoer opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Zou dat vervoer niet voorde handel zijn?

Artikel 3.272 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken van vaartuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Dus tanken van voer-en vliegtuigen dan?

Artikel 3.276 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het voor derden onderhouden, repareren, schoonmaken en ombouwen van motorvoertuigen; en
b. het bieden van gelegenheid voor het schoonmaken van motorvoertuigen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Ik krijg een beetje een deja-vu gevoel...Maar wat als iemand voor derden een motorvoertuig ombouwt voor agrarische activiteiten, nadat die op straat ergens was gestrand?

Artikel 3.280 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het reviseren van verbrandingsmotoren of gasturbines. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Maar reparatie en onderhoud dan?

Artikel 3.285 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor het vervoer van stoffen of goederen:
a. opslaan van stoffen of goederen; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van motorvoertuigen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Is dit niet hetzelfde als artikel 3.268, maar dan ruimer? Wat me wel opvalt is dat de kop luidt: "§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal " Maar dat herken ik niet in het artikel.

Artikel 3.289 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het onderhouden, repareren en schoonmaken van bussen of spoorvoertuigen; en
b. het bieden van gelegenheid voor het tanken van spoorvoertuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Waarom staat dit niet bij artikel 3.285 over onderhouden, repareren en schoonmaken van motorvoertuigen of bij Artikel 3.272 over tankenvanvaartuigen?

Artikel 3.292 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het onderhouden, repareren en schoonmaken van vliegtuigen; en
b. het bieden van gelegenheid voor het tanken van vliegtuigen. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Dit lijkt mij de aanvulling op artikel 3.280, toch?

Artikel 3.296 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen.  
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Waarom kan het tanken niet gewoon bij elkaar staan?

Artikel 3.300 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het inwendig reinigen van opslagtanks of verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn opgeslagen op een andere locatie dan de locatie waarop de opslagtanks stonden, of de verpakkingen zijn gebruikt; en
b. het inwendig reinigen van voertuigen, opleggers, aanhangers, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn vervoerd. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html) 
Leuk zo'n zoekplaatje...

Artikel 3.304 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een terrein of gebouw voor het sporten of recreëren met voertuigen met een verbrandingsmotor. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
De paragraaf heet " 3.9.1 Autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan " en het is fijn dat ze in de titel wat voorbeelden hebben staan. Zou het crossen op de baan of het organiseren van crosswedstrijden de milieubelasting veroorzaken?

Artikel 3.308 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een jachthaven waar pleziervaartuigen afmeren.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Zouden er havens bestaan met een bordje 'pleziervaartuigen verboden'?

Artikel 3.311 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een schietbaan waar met vuurwapens wordt geschoten.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat zou een schietbaan zijn waar niet wordt geschoten met vuurwapens? Of schieten met kruisboog of katapult? Het traditioneel schieten door schutterijen of schuttersgilden valt er overigens niet onder?

Artikel 3.314 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een sneeuwbaan of ijsbaan, als daarbij een koelinstallatie wordt gebruikt.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als elk kantoor al een airco heeft, dan zal zo'n sneeuw/ijsbaan dat ook hebben. Een ijsbaan zonder koeling is niet milieubelastend?

Artikel 3.317 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een openbaar zwembad.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus maak een zwembad niet openbaar en het is niet meer milieubelastend?

Artikel 3.320 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk voor:
a. het opsporen of winnen van delfstoffen;
b. het opsporen of winnen van aardwarmte; of
c. het opslaan van stoffen.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Je zou denken dat mijnbouw al redelijk duidelijk is.

AFDELING 3.11 DEFENSIE
§ 3.11.1 Militaire zeehaven
Artikel 3.323 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een militaire zeehaven, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.326 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een militaire luchthaven, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.329 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een militaire kazerne, met inbegrip van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.331 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1, met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waar die stoffen en voorwerpen worden opgeslagen of bewerkt, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.334 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen, die behoren tot ADR-klasse 1, met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waar die
stoffen of voorwerpen worden gebruikt, door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
...
Artikel 3.337 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het houden van militaire oefeningen, met inbegrip van het exploiteren van het terrein, bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waar die oefeningen worden gehouden door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Dus als IS een basis zou hebben in Nederland met munitiedepot is het geen milieubelastende activiteit? Wat is het verschil tussen 3.331 en 3.334? Het ene is opslaan en bewerken en bij het andere ontploft het.... Opvallend dat na exploiteren van een militaire zeehaven,luchthaven en kazerne het niet gaat om het exploiteren van een militair oefenterrein,maar het houden van oefeningen. Onlangs was weer zo'n oefening boven Brabant en de Veluwe met laagvliegende Apache-helicopters die dan stroomdraden raken. Dat is inderdaad milieubelastend.

Ik vind het een mengelmoes aan activiteiten. Is het op paragraafniveau beter?

AFDELING 3.2 ACTIVITEITEN DIE BEDRIJFSTAKKEN OVERSTIJGEN
§ 3.2.1 Stookinstallatie
§ 3.2.2 Natte koeltoren
§ 3.2.3 Zendmasten
§ 3.2.4 Windturbine
§ 3.2.5 Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak
§ 3.2.6 Bodemenergiesysteem
§ 3.2.7 Opslagtank voor gassen
§ 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
§ 3.2.10 Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
§ 3.2.11 Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
§ 3.2.12 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen
§ 3.2.13 Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte
§ 3.2.14 [Gereserveerd]
§ 3.2.15 [Gereserveerd]
§ 3.2.16 [Gereserveerd]
§ 3.2.17 Zelfstandige afvalwaterzuivering
§ 3.2.18 Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen ippc
§ 3.2.19 Afvangen kooldioxide voor ondergrondse opslag
§ 3.2.20 Op of in de bodem brengen van meststoffen, het vernietigen van zode van gras en het op of in de bodem brengen hiervan
[Gereserveerd]
§ 3.2.21 Graven in bodem met een kwaliteit onder interventiewaarde bodemkwaliteit
[Gereserveerd]
§ 3.2.22 Graven in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde bodemkwaliteit
[Gereserveerd]
§ 3.2.23 Bodemsanering
[Gereserveerd]
§ 3.2.24 Opslaan van grond en baggerspecie
[Gereserveerd]
§ 3.2.27 Toepassen van mijnsteen en met grond en baggerspecie vermengde mijnsteen in de voormalige mijnbouwgebieden in de provincie Limburg
[Gereserveerd]
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Is het gebruik van grond en baggerspecie in Limburg een brancheoverstijgende activiteit?

AFDELING 3.3 COMPLEXE BEDRIJVEN
§ 3.3.1 Seveso-inrichting
§ 3.3.2 Grootschalige energieopwekking
§ 3.3.3 Raffinaderij
§ 3.3.4 Maken van cokes
§ 3.3.5 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen
§ 3.3.6 Basismetaal
§ 3.3.7 Complexe minerale industrie
§ 3.3.8 Basischemie
§ 3.3.9 Complexe papierindustrie, houtindustrie, en textielindustrie
§ 3.3.10 Afvalbeheer ippc-installaties
§ 3.3.11 Kadavers of dierlijk afval
§ 3.3.12 Stortplaats of winningsafvalvoorziening
§ 3.3.13 Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
§ 3.3.14 Grootschalige mestverwerking
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als ik dit zo zie vind ik de namen erg divers. Het begrip inrichting wordt afgeschaft las ik ergens, maar hier zie ik het weer staan.

AFDELING 3.4 NUTSSECTOR EN INDUSTRIE
§ 3.4.1 Drinkwaterbedrijf
§ 3.4.2 Gasdrukregelstation of gasdrukmeetstation
§ 3.4.3 Buisleiding met gevaarlijke stoffen
§ 3.4.4 Metaalproductenindustrie
§ 3.4.5 Minerale producten industrie
§ 3.4.6 Chemische producten industrie
§ 3.4.7 Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie
§ 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie
§ 3.4.9 Rubberindustrie en kunststofindustrie
§ 3.4.10 Grafische industrie
§ 3.4.11 Scheepswerven
§ 3.4.12 Andere industrie
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Wat is industrie? Dat is iets maken? Maakt niet uit wat, want laatste categorie is 'andere industrie'?

AFDELING 3.5 AFVALBEHEER
§ 3.5.1 Autodemontagebedrijf en tweewielerdemontagebedrijf  
§ 3.5.2 Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten 
§ 3.5.3 Rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf 
§ 3.5.4 Metaalrecyclingbedrijf 
§ 3.5.5 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin
§ 3.5.6 Milieustraat
§ 3.5.7 Zuiveringtechnisch werk 
§ 3.5.8 Verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie
§ 3.5.9 Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen 
§ 3.5.10 Grondbank en grondreinigingsbedrijf
[Gereserveerd]
§ 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Een opsomming zoals dit geeft mij geen gestructureerde indruk.

AFDELING 3.6 AGRARISCHE SECTOR
§ 3.6.1 Veehouderij
§ 3.6.2 Glastuinbouwbedrijf
§ 3.6.3 Telen van gewassen in de openlucht
§ 3.6.4 Telen van gewassen in een gebouw
§ 3.6.5 Agrarisch loonwerkbedrijf
§ 3.6.6 Landbouwmechanisatiebedrijf
§ 3.6.7 Bedrijf voor telen en kweken van waterplanten of waterdieren
§ 3.6.8 Bedrijf voor mestbehandeling
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Een opsomming zoals dit geeft mij opnieuw geen gestructureerde indruk. Waarom is het niet veehouderij, akkerbouw en tuinbouw? Of houden van vee en telen van gewassen? Vallen waterdieren niet onder vee?

AFDELING 3.7 DIENSTVERLENING, ONDERWIJS EN ZORG
§ 3.7.1 Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grondbouwbedrijf, wegbouwbedrijf, waterbouwbedrijf en schildersbedrijf
§ 3.7.2 Chemische wasserij
§ 3.7.3 Datacentrum 
§ 3.7.4 Crematorium 
§ 3.7.5 Laboratorium 
§ 3.7.6 Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen 
§ 3.7.7 Onderhoud van de openbare ruimte
§ 3.7.8 Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen
§ 3.7.9 Ziekenhuis 
§ 3.7.10 Voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken 
§ 3.7.11 Tandartspraktijk 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Ook deze opsomming geeft mij geen gestructureerde indruk. Waarom is 3.7.1 zo'n opsomming?

AFDELING 3.8 TRANSPORT, LOGISTIEK EN ONDERSTEUNING DAARVAN
§ 3.8.1 Autobergingsbedrijf en pechhulp
§ 3.8.2 Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf 
§ 3.8.3 Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen 
§ 3.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat, carrosseriebouw 
§ 3.8.5 Motorrevisiebedrijf 
§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal 
§ 3.8.7 Onderhoudswerkplaats voor bus, trein, tram of metro 
§ 3.8.8 Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen 
§ 3.8.9 Spoorwegemplacementen
[Gereserveerd]
§ 3.8.10 Tankstation 
§ 3.8.11 Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als ik deze lijst ziet krijg ik het idee dat het gaat om bedrijven en niet om activiteiten...

AFDELING 3.9 SPORT EN RECREATIE
§ 3.9.1 Autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan
§ 3.9.2 Jachthaven
§ 3.9.3 Schietbaan
§ 3.9.4 Sneeuwbaan en ijsbaan
§ 3.9.5 Zwembad
AFDELING 3.10 MIJNBOUW
§ 3.10.1 Mijnbouw
AFDELING 3.11 DEFENSIE
§ 3.11.1 Militaire zeehaven
§ 3.11.2 Militaire luchthaven
§ 3.11.3 Militaire kazerne
§ 3.11.4 Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten
§ 3.11.5 Het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten
§ 3.11.6 Militaire oefeningen op militaire objecten en terreinen
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html)
Als ik deze lijst ziet blijft het idee dat het gaat om bedrijven en niet om activiteiten...Is opslag van explosieven niet altijd bijeen kazerne? Of een militaire schietbaan?

Het wordt mij nog niet duidelijk...

§ 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie gaat volgens artikel 3.128 over o.a. het met een stookinstallatie met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW maken van levensmiddelen.  Artikel 3.130 wijst vergunningplichtige gevallen alleen vanwege mer-beoordeling aan. Daarbij wordt gewezen op het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het brouwen van bier of het mouten.

Dus begrijp ik het goed dat bij bierbrouwen er afhankelijk van het vermogen van een stookinstallatie sprake is van een milieubelastende activiteit? Of is artikel 3.130 op zichzelf?

Ik weet het niet...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten